Get Adobe Flash player
117 ๑๑๗ ปี กรมที่ดิน
"ดำรงธรรม นำสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน"            
วิสัยทัศน์กรมที่ดิน    
"เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน
และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐาน
การจัดการการบริหาร ระดับสากล"     
                      125 web     125 ปี อุดรธานี
กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง     
ลือเลื่องแหล่งธรรมะ     อารยะธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี     
ธานีผ้าหมี่ขิด
ธรรมชาติเนรมิตรทะเลบัวแดง    

พบกับเราได้ที่นี่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 420
เมื่อวาน378
สัปดาห์นี้ 798
สัปดาห์ที่แล้ว 1661
เดือนนี้ 5132
เดือนที่แล้ว 7592
ทุกวัน 547324
Your IP54.82.79.137
วันนี้2018-11-19
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 24
ปกต-420x289
who-we-are

ฝ่ายอำนวยการ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการอำนวยการบริหารราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา อำเภอ และกิ่งอำเภอ เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารบุคคล และอาคารสถานที่ของสำนักงานที่ดินงานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานวัสดุครุภัณฑ์ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่น  โดยจัดให้มีงานด้านบริหารทั่วไป  และด้านการเงินและบัญชี  ดังนี้

  1. ด้านบริหารทั่วไป
  2. ด้านการเงินและบัญชี

 

ด้านบริหารทั่วไป
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติการของสำนักงานที่ดินจังหวัด การขอตั้งงบประมาณของหน่วยงาน   งานธุรการ   งานสารบรรณ    งานบริหารงานบุคคล   งานร้องทุกข์ งานสวัสดิการ
งานประชาสัมพันธ์ งานประชุม งานวัสดุครุภัณฑ์ งานยานพาหนะ การดูแลอาคารสถานที่     การรักษาความปลอดภัย  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการบริการและบริหารงานของหน่วยงานในสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา อำเภอ และกิ่งอำเภอ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดวินิจฉัยสั่งการ

 

ด้านการเงินและบัญชี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้ารการเงินและบัญชีของสำนักงานที่ดินจังหวัด เกี่ยวกับการจัดเก็บ นำฝากและนำส่งเงินค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าอากรแสตมป์ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดต่าง ๆ การจัดเก็บ นำฝาก และเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมต่าง ๆ ตามระบบบัญชีของกระทรวงการคลัง และระเบียบ ของกรมที่ดิน รวบรวมและรายงานข้อมูลสถิติปริมาณงานเกี่ยวกับงานการเงินของสำนักงานที่ดินพร้อมทั้งรวบรวม และเก็บรักษาหลักฐานต่าง ๆ
 

C info    

udon

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Provincial Land Office)  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒๔๔๗ , ๐๔๒-๒๔๔๑๐๐
--------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
Powered by and designed by viruszeed@UD ,All rights reserved.