1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การตั้งสำนักงานที่ดินสาขา ส่วนแยก

2 ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง สำนักงานที่ดินที่พร้อมดำเนินการตามระเบียบกรมฯ ว่าด้วยมาตรการป้องกันการทุจริตฯ