1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [English]

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540