Get Adobe Flash player
117 ๑๑๗ ปี กรมที่ดิน
"ดำรงธรรม นำสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน"            
วิสัยทัศน์กรมที่ดิน    
"เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน
และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐาน
การจัดการการบริหาร ระดับสากล"     
                      125 web     125 ปี อุดรธานี
กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง     
ลือเลื่องแหล่งธรรมะ     อารยะธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี     
ธานีผ้าหมี่ขิด
ธรรมชาติเนรมิตรทะเลบัวแดง    

พบกับเราได้ที่นี่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 408
เมื่อวาน378
สัปดาห์นี้ 786
สัปดาห์ที่แล้ว 1661
เดือนนี้ 5120
เดือนที่แล้ว 7592
ทุกวัน 547312
Your IP54.82.79.137
วันนี้2018-11-19
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 15
ปกต-420x289
who-we-are

การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า  ตัวแทน มีอำนาจการทำแทน และการกระทำนั้นมีผลในทางกฎหมายเสมือนว่าตัวการทำด้วยตนเอง

การมอบอำนาจให้ทำกิจการใดที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือการมอบอำนาจให้ทำกิจการนั้นก็ต้องทำเป็นหนังสือ เช่น การซื้อขายที่ดิน กฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือ ฉะนั้น การมอบอำนาจให้ขายที่ดินก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย โดยจะใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดินหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีสาระสำคัญครบถ้วน  แต่เพื่อความสะดวกควรใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดิน โดยผู้นั้นจะต้องทำหลักฐานการมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้ทำการแทน และมอบบัตรประจำตัวหรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ผู้มอบอำนาจรับรองความถูกต้องให้กับผู้รับมอบอำนาจไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย เจ้าของที่ดินและผู้ซื้อที่ดินจะต้องระมัดระวังหรือกระทำการให้รัดกุมรอบคอบมิฉะนั้น อาจเกิดการฉ้อโกงหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ จึงขอให้ผู้มอบได้ปฏิบัติตามคำเตือนหลังใบมอบอำนาจโดยเคร่งครัด

หนังสือมอบอำนาจควรใช้ตามแบบของกรมที่ดิน ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ สำหรับที่ดินมีโฉนดแล้วแบบหนึ่งกับที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดอีกแบบหนึ่ง หากจะใช้กระดาษอื่นควรเขียนข้อความอนุโลมตามแบบพิมพ์ของกรมที่ดินเพราะจะได้รายการที่ชัดเจนและถูกต้องข้อแนะนำในการมอบอำนาจ มีดังนี้

1.       ให้กรอกเครื่องหมายหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเช่น ตึก , บ้านเรือน , โรง ให้ชัดเจน

2.       ให้ระบุเรื่องและอำนาจจัดการให้ชัดเจนว่ามอบอำนาจให้ทำอะไร เช่น ซื้อขาย จำนอง ฯลฯ ถ้ามีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมก็ให้ระบุไว้ด้วย

3.       อย่ากรอกข้อความให้ต่างลายมือและใช้น้ำหมึกสีต่างกัน ถ้าใช้เครื่องพิมพ์ดีดก็ต้องเป็นเครื่องเดียวกัน

4.       ถ้ามีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข หรือขีดฆ่า ให้ระบุว่าขีดค่าตกเติมกี่คำ และผู้มอบอำนาจต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

5.       อย่าลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจก่อนกรอกข้อความโดยครบถ้วนและถูกต้องตามความประสงค์แล้วหรืออย่าลงชื่อในกระดาษเปล่าซึ่งยังมิได้กรอกข้อความเป็นอันขาด

6.       ให้มีพยานอย่างน้อย 1 คน ถ้าผู้มอบอำนาจพิมพ์ลายนิ้วมือต้องมีพยาน 2 คน พยานต้องเซ็นชื่อจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ กรณีที่ผู้มอบมีคู่สมรสและทรัพย์สินที่มอบอำนาจให้มาดำเนินการนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องจัดการร่วมกัน หากไม่มีหลักฐานที่คู่สมรสของผู้มอบยินยอมให้ทำนิติกรรมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ต้องให้คู่สมรสของผู้มอบลงชื่อเป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจด้วย

7.       หนังสือมอบอำนาจที่ทำในต่างประเทศ ควรให้สถานทูตหรือสถานกงสุล หรือโนตารีปับลิกรับรองด้วย

8.       กรณีที่มีเหตุอันสงสัยว่า ผู้มอบอำนาจจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะสอบสวนคู่กรณีหรือเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือเรียกให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ (ตามนัยระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการมอบอำนาจให้ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือกิจการอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2547 ข้อ 13)

** บางเรื่องผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้รับมอบอำนาจจากทั้งสองฝ่าย คือ เป็นตัวแทนทั้งสองฝ่ายผู้โอนและผู้รับโอน ในกรณีเช่นนี้ผู้รับมอบอำนาจจะต้องระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจด้วยว่ายินยอมให้ผู้รับมอบเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วย (มาตรา 805 แห่ง ป.พ.พ.)

 

                ในส่วนผู้รับซื้อหรือผู้รับสิทธิ์ในนิติกรรมมีหน้าที่ระมัดระวังด้วย โดยจะต้องรู้จักเจ้าของที่ดินที่แท้จริง เพราะจะซื้อที่ดินทั้งทีเงินก็มาก ต้องรู้จักเจ้าของที่ดินว่ามีตัวตนหรือไม่ ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ มีเจตนาจะขายที่ดินหรือไม่ หากไม่รู้จักเจ้าของที่ดินที่แท้จริงเสียเลย ย่อมเป็นการผิดวิสัย ถ้าไม่แน่ใจก็อาจขอตรวจดูหลักฐานที่ดินที่สำนักงานที่ดินก่อนก็ได้ จึงขอให้ผู้รับโอนได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของตนเอง

 

 

C info    

udon

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Provincial Land Office)  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒๔๔๗ , ๐๔๒-๒๔๔๑๐๐
--------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ © 2561 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
Powered by and designed by viruszeed@UD ,All rights reserved.