Get Adobe Flash player

111| | |    ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ...สำนักงานที่ดินจังวัดอุดรธานี| | |1114>

 

พบกับเราได้ที่นี่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 71
เมื่อวาน131
สัปดาห์นี้ 855
สัปดาห์ที่แล้ว 1583
เดือนนี้ 2579
เดือนที่แล้ว 7818
ทุกวัน 711922
Your IP3.235.45.196
วันนี้2020-08-13
สมาชิกออนไลน์ 0
บุคคลทั่วไปออนไลน์ 10
ปกต-420x289
who-we-are

บทความ

เรียนข้าราชการ/ลูกจ้างทุกท่าน

ขณะนี่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปี 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ให้ทุกท่านเข้าโปรแกรมสืบค้นเงินเดือนจากเว็บกรมที่ดิน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่วนหนังสือรับรอง,เงินโบนัสให้ติตต่อรับได้ที่ห้องการเงินสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

 

ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล การจัดเก็บรักษาเอกสารทางทะเบียนที่ดิน หลักฐานแผนที่ และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา การนำรูปแผนที่รังวัดใหม่ลงระวางการตรวจสอบหลักฐานแผนที่ระวาง น.ส.3ก. โดยแบ่งออกเป็น 2 งาน ดังนี้

  1. งานควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
  2. งานควบคุมและรักษาหลักฐานแผนที่

 

งานควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม จัดเก็บ และรักษาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินของสำนักงาน ที่ดินจังหวัดและสาขาตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรักษาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินของสำนักงานที่ดิน จังหวัดและสาขา ตามโครงการพัฒนากรมที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ พ.ศ.๒๕๓๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔

 

งานควบคุมและรักษาหลักฐานแผนที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม จัดเก็บ และรักษาระวางแผนที่ ต้นร่างระวางแผนที่ และแผ่นพิมพ์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา ตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเขียนการเก็บและการใช้ระวางแผนที่ระบบ พิกัดฉากยู.ที.เอ็ม. พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ นำรูปแผนที่รังวัดใหม่ลงระวางตรวจสอบหลักฐาน แผนที่ระวาง น.ส. 3 ก. และการลงที่หมายระวาง น.ส. 3 ก.

ฝ่ายรังวัด

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาและดำเนินการรังวัดที่ดินการพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ ในที่ดิน การรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การรังวัดเพื่อการแผนที่อื่นๆ ควบคุมดูแลรักษา ซ่อมแซม ระวางแผนที่ หมุดหลักฐานแผนที่ หลักฐานในการรังวัดต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการรังวัดทุกประเภทตลอดจนดำเนินการตาม กฏหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชน แบ่งงานออกเป็น 2 งาน คือ

  1. งานบริหารงานช่าง
  2. งานรังวัด

 

งานบริหารงานช่าง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาปัญหางานรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา อำเภอ และกิ่งอำเภอ งานสารบรรณด้านการรังวัด จัดทำบัญชีนัดรังวัด จัดให้เจ้าของที่ดินชี้ระวางแผนที่ รับเรื่องรังวัด ค้นหาหลักฐานแผนที่ จำลองแผนที่ต่าง ๆประกอบคำขอ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรังวัด จัดหาและเบิกจ่ายหมุดหลักเขต อกหนังสือแจ้งเรื่องการรังวัดชี้แนวเขต จัดทำงบเดือน งบปี เกี่ยวกับงานในฝ่ายรังวัด ดูแล รักษา และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ช่าง จัดเก็บและบริการหลักฐานการรังวัด แผนที่ต้นร่าง ระวางแผนที่กรออกโฉนด ระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และหลักฐานการคำนวณ จัดเก็บข้อมูล การรังวัดและทำแผนที่ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

 

งานรังวัด

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรังวัดตามคำขอทุกประเภท รังวัดตามความต้องการของส่วนราชการ และตามหนังสือศาล รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง รังวัดเพื่อการแผนที่อื่น ๆ วางโครงการแผนที่ เพื่อการรังวัด คำนวณค่าพิกัดฉาก ตรวจสอบและลงที่หมายรูปแผนที่ ตรวจเรื่องรังวัดเพื่อถอนเงินค่ามัดจำรังวัด เสนอความเห็นเกี่ยวกับ การแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ จำลองรูปแผนที่ประกอบการรัวัด ตรวจสอบผลการรังวัดของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

udon

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Provincial Land Office)  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ ๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๒๒๒๔๔๗ , ๐๔๒-๒๔๔๑๐๐
--------------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
Powered by and designed by viruszeed@UD ,All rights reserved.